Ordlista & Länkar

Ord spelar roll. I språket gömmer sig normer och makt, och orden du väljer kan inkludera eller exkludera människor. Om vi använder fel ord kan det skapas föreställningar om ”vi” och ”dom” vilket kan leda till stigma och utanförskap. Därför har På tal om 6 sammanställt en ordlista och längre ner en lista på länkar till annat superbra material!

Ordlista

 • Asexuell - En asexuell person har ingen eller under långa perioder ingen sexlust eller känner inte för att dela sitt sexliv med någon. Ordet asexuell används olika av människor för att beskriva och definiera deras sexualitet
 • Bisexuell – en person som tänder på och blir förälskad i både kvinnor och män.
 • Bifobi - En uppfattning eller värdering, medveten eller omedveten, hos en individ, grupp eller samhälle där bisexualitet värderas lägre än heterosexualitet och ofta även homosexualitet. En negativ syn som delvis bygger på en föreställning om att bisexuella inte kan välja eller egentligen är homosexuella.
 • Butch- oftast en homosexuell kvinna som gillar att ha på sig manligt kodade kläder och accessoarer men som inte för den skulle intar en mansroll.
 • Bög- en man som tänder på och blir förälskad i andra män.
 • Cis-person - En person vars juridiska kön, biologiska kön, könsidentitet och könsuttryck är lika. Exempelvis, en person som föds med vagina, känner sig som en kvinna, klär sig i kvinnligt kodade kläder och har ett id-kort som det står kvinna på. Cis är latin och betyder ”på samma sida”.
 • Dragking- en person som klär sig i stereotypt manliga kläder och accessoarer, ibland på ett överdrivet sätt, för att göra en show eller synliggöra normer och förväntningar baserat på kön genom att bryta mot dem.
 • Dragqueen- en person som klär sig i stereotypt kvinnliga kläder och accessoarer, ibland på ett överdrivet sätt, för att göra en show eller synliggöra normer och förväntningar baserat på kön genom att bryta mot dem.
 • En- kan används som en synonym till ”man” och är ett könsneutralt pronomen. Exempelvis ”En kan flyga billigt till Rom om en bokar i tid”.
 • Flata- en kvinna som tänder på och blir förälskad i andra kvinnor.
 • Gay- homosexuell person, oftast användas ordet för homosexuella män.
 • Genus- Ett ord som syftar på det sociala könet, eller det sätt på vilket vi reproducerar kön i samhället. Det handlar till exempel om hur vi skapar normer för manligt och kvinnligt i vår vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen och så vidare. Hur genus konstrueras beror på historiska, sociala och kulturella sammanhang. Vad som anses vara manligt eller kvinnligt är därigenom något som ständigt förändras.
 • Grooming- Grooming innebär att någon tar kontakt med andra för att längre fram begå övergrepp. Vid grooming sker oftast den första kontakten på ett chatt-forum eller en sida för kontaktannonser.
 • HBTQ - Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.
 • Heder- Heder försvaras för att en familj eller släkt ska kunna ha kvar sitt goda rykte. Hedern försvaras framförallt genom att man kontrollerar vad familjens eller släktens olika medlemmar gör med sin sexualitet. Med sexualitet menar vi inte bara sex utan även om man som ung pratar med någon av motsatt kön, hur man klär sig, om man flörtar, om man skrattar högt, vilken sorts intressen man har, vilka man umgås med. Kort sagt kan man säga att en persons privatliv, det som är bara ens eget, kontrolleras av andra familjemedlemmar. Det som utmärker hedersrelaterat våld är att många personer i familjen eller släkten är inblandade i att upprätthålla kontrollen och att utföra våldshandlingar.
 • Hen, henom – könsneutralt pronomen.
 • Heterosexuell – en person som tänder på och blir förälskad i motsatt kön.
 • Heteronormen- en norm som utgår ifrån att kvinnor är feminina, män är maskulina och att dessa åtrår varandra och förväntas vilja leva i monogam tvåsamhet. Heteronormen är en stark social norm som finns överallt i samhället, även i skolan.
 • Homofobi- En uppfattning eller värdering, medveten eller omedveten, hos en individ, grupp eller samhälle där homosexualitet värderas lägre än heterosexualitet. En negativ syn på homosexualitet och samkönade sexuella handlingar.
 • Homosexuell- en person som tänder på och blir förälskad i personer av samma kön.
 • Kön- Kön kan delas in i fyra olika delar:
 • Könsidentitet- är det kön/ genus som man känner sig som och identifierar sig som. Det är bara du själv som vet vad din könsidentitet är.
 • Biologiskt kön- bestäms utifrån könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer.
 • Juridiskt kön- baseras på det biologiska könet, alla barn som föds i Sverige blir man eller kvinna vilket framgår ibland annat pass och personnummer. I exempelvis Australien finns det tre könskategorier att välja på i passet, man (M), kvinna (F) eller obestämbar (X).
 • Könsuttryck- hur en person med hjälp av kläder, accessoarer och kroppsspråk uttrycker sitt sociala kön.
 • Könskorrigering- För att få rätt till könskorrigerande vård i Sverige idag krävs diagnosen transsexualism som ställs av psykiater vid någon av landets mottagningar för transsexuella.
 • Intersexuell- är en person som genom könsorgan eller gener inte tydligt går att utläsa om personen är kille eller tjej.
 • Intergender- personen känner sig varken kille eller tjej, en kan känna sig mittemellan könen, både och eller inget alls.
 • Lesbisk – en kvinna som tänder på och blir förälskad i andra kvinnor.
 • Norm – Oskrivna sociala regler. Normen är de förväntningar och ideal om anses vara positivt, önskvärt och fördelaktigt. Vad som är norm blir tydligt först när någon bryter mot dem.
 • Normat- Person som inte har någon funktionsnedsättning
 • Sexism - att nedvärdera någon på grund av personens kön.
 • Sexualitet - Världshälsoorganisation WHO definition av sexualitet.
  ”Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter. Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa.”
 • SRHR-  betyder sexuell och reproduktiv hälsa och rättighet. Rätten att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla människor. Sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter omfattar varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att ha ett säkert och tillfredställande sexualliv, samt att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp. Det är idag tyvärr vanligt att undanhålla kunskap, och diskriminering och förtryck sker när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Övergrepp ökar också markant och systematiseras ofta i konflikt-, postkonflikt-, och krissituationer.
 • Sexuell läggning – är ett samlingsord för bisexualitet, heterosexualitet och homosexualitet.
 • Slidkrans - en krans av slemhinneveck som kan sitta tätt veckade eller mera glesa som tidigare kallades slidkransen mödomshinna.
 • Transfobi – En uppfattning eller värdering som ger uttryck för en negativ syn på transpersoner eller personer vars könsuttryck avviker från normerna. Transfobi överlappar ibland homofobin.
 • Transgender - personen känner sig alltid eller tidvis som det, enligt biologin sett, andra könet, men utan önskan om att förändra eller korrigera sin kropp genom varken hormoner eller kirurgi.
 • Transperson- är ett paraplybegrepp för människor som har gemensamt att bryta mot förväntningar och normer kring kön. Att vara transperson har inte något med personens sexuella läggning att göra.
 • Transsexualism - En person som har transsexualism vill ändra sin kropp så att den stämmer överens med det kön en upplever sig som. Det heter transsexualism och inte transsexualitet, för att inte misstas för att vara en sexuell läggning som heterosexualitet, bisexualitet eller homosexualitet.
 • Transexuell - personen känner ofta att hen är född i fel kropp och att hen har ett annat kön än det som står i passet eller andra myndighetsdokument. En transsexuell person vill oftast ändra på sin kropp och leva sitt liv som det kön hen känner att hen verkligen är.
 • Transvestit – en person som oftast är nöjd med sin kropp och könet som står i passet, men som vill klä sig i kvinnliga attribut om man är kille eller manliga attribut om en är tjej.
 • Queer- Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig.
 • Polygami – en person som har flera kärleksrelationer samtidigt. En person som väljer att ha flera kärleks- och sexuella relationer samtidigt kan kalla sig polyamorös.
 • Regnbågsfamilj – familjer där föräldrarna är icke heterosexuella.
 • Relationsanarki - Personer som ser alla sina relationer som likvärdiga, oavsett om de är sexuella, eller ej. Personer som praktiserar relationsanarki begränsar sålunda varken sig själv eller andra vad gäller antal relationer oavsett relationens form.
 • Öppet förhållande – ett kärleksförhållande där sexuella förbindelser utanför relationen är okej och anses inte vara otrohet.

Den här ordlistan är framtagen med hjälp av;
Umo.se (2013-02-11)
Rfsl.se Begreppslista (2013-02-11)
Rfsu.se Slidkrans (2013-02-11).
Är du kille eller tjej? (RFSL Ungdom, 2010)
www.manskligarattigheter.se om SRHR (2013-10-08)
http://www.hbtheder.se/hbt-heder om heder (2013-10-08)

Länklista

Sex- och samlevnad & normkritik

Material för klassrummet

Material för särskola

Material på lättare svenska

Bra material för ungdomar

Sidan uppdaterades senast 25 juli 2019

Frågor? Hör av dig till: info@patalom6.se