Historia

för Högstadiet

I kursplanen för Historia 7-9 ges det utrymme att diskutera kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet. Detta öppnar upp för att arbeta med preventivmedlens betydelse, kvinnorörelsen eller hbtq-personers levnadsvillkor under 1900- talet.

Till Historia 7-9 finns två faktafilmer på tio minuter med expertintervjuer samt en dokumentär berättelse på tre till fem minuter där det med personlig ton talas om ett ämne kring sexualitet och identitet kopplat till historia. Till varje film följer tre diskussionsfrågor och en till tre övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig mer, undersöka och analysera. Samtliga filmer, diskussionsfrågor och övningar följer kursplanens mål. 

Sugen på att lära dig mer om normkritik? Kolla in normkritisk skola eller boka utbildning för fördjupande diskussioner.

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Tusen tankar om min abort

Tusen tankar om min abort är en berättelse om en oönskad graviditet som avslutas genom en abort. Tjejen i filmen berättar öppet kring sina känslor och hennes upplevelse av mötet med vården. Berättelsen väcker tankar kring vikten av stöd, samtal och rätt bemötande.

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Historia, Svenska, Biologi

Att göra abort, alltså att avbryta en graviditet har människor länge gjort i Sverige men först 1975 blev det lagligt. Ge eleverna i uppgift att skriva en uppsats på temat abort där det ska referenser till de fakta de finner genom att svara på frågorna.

 • Vilka var det som krävde fri abort i Sverige och med vilka argument?
 • Hur går en abort till nuförtiden och hur gick en abort till förr?
 • Hur ser det ut nu i Europa, var finns rätten till fri abort?
 • Varför är det en viktig jämställdhetsfråga med fri abort?
  Material: Kurslitteratur, dator, papper, penna

Om filmen

Längd: 
4 min
Produktion: 
Grrl Tech Förening
Speaker: 
Emma Carlsson

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Sexuella rättigheter

Sexuella rättigheter belyser hur synen på kön, sex och jämställdhet har förändrats över tid och hur dagens sexuella rättigheter kommit till. Filmen ger ett historiskt perspektiv på de rättigheter vi har idag och belyser betydelsen av dem i vårt nutida samhälle. Filmen öppnar också upp för samtal och diskussion kring normer och makt, historiskt och idag.

Vi har sju diskrimineringsgrunder i Sverige för att skydda människor mot trakasserier. Det finns också lagar mot sexuella trakasserier och andra sexualbrott så som ofredande och våldtäkt. Men trots att vi har lagar som ska förhindra kränkningar, hatbrott och sexualbrott är dessa brott eller rädslan för dem, något som påverkar mångas vardag.

Kursplan

Centralt innehåll, Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
"Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet." 

Diskussionsfrågor

 • Vilka konsekvenser kan det få för ens liv om en inte får rösta?

 • På vilket sätt tror du jämställdheten mellan män och kvinnor påverkades av preventivmedel som pessar, kondom och p-piller som kom under 1900-talet?

 • Vilka lagar och rättigheter tror du är avgörande för ett jämlikt samhälle? Hur skulle samhället se ut utan dessa lagar och rättigheter tror du?

Övningsuppgifter

 • Låt eleverna undersöka varför Frida Stéenhoff, Hinke Bergegren och Elise Ottesen-Jensen tyckte att det var viktigt med sexualupplysning och information om preventivmedel. Ge eleverna sedan i uppgift att skriva en insändare/debattartikel grundad på någon av personernas åsikter.
  Material: Dator alt. kurslitteratur, penna, papper

 • Låt eleverna undersöka vilken slags samhällsförändring hbtq-rörelsen ville uppnå under 1900- talet och vad rörelsen kämpar för idag. Gör en tidslinje med viktiga lagar och händelser för hbtq-rörelsen. Glöm inte att ta med enskilda hbtq-personer som varit viktiga för rörelsen. Skriv också förklarande texter om vad förändringarna har betytt. Lägg gärna till olika hbtq-symbolers ursprung och hur de används idag, exempelvis den rosa triangeln och regnbågsflaggan.
  Material: Dator alt. kurslitteratur, pennor, färg pennor, stora papper, färg

 • Ge eleverna i uppgift att göra ett podcastprogram om sexuella rättigheter. Dela in klassen i grupper, där en person leder samtalet och bjuder in de andra eleverna som agerar ”experter” på olika rättigheter, exempelvis rätten att inte diskrimineras, rätten till sexualundervisningen eller betydelsen av lättillgängliga preventivmedel för ungdomar. Låt eleverna jobba fram ett manus tillsammans i grupperna. Om skolan inte är så tekniktät kan ”podden” spelas upp som ett rollspel.
  Material: Dator, USB-mic, För PC finns gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Bild, Historia, Matematik, Svenska, Samhällskunskap, Biologi

Ge klassen i uppdrag att skapa en tidning/blogg med tema sex- och samlevnads rättigheter genom att arbeta ämnesövergripande på olika lektioner med innehållet. Eleverna blir tillsammans en redaktion bestående av skribenter och fotografer. Eleverna kan välja att skriva olika typer av tidningstexter så som reportage, krönikor, insändare, intervjua en barnmorska på ungdomsmottagningen eller varför inte skriva bok och film- recensioner.
Material: Dator, http://sv.wordpress.org/ är en av många gratis bloggportaler

Tips på teman för tidningens olika artiklar:

 • Biologi: Rätten till information om säkrare sex, Rätten att själv få välja partner.
 • Biologi, Samhällskunskap, Historia: Förändring i syn på sexuell läggning. Normer kring sexualitet och sexuella rättigheter, kvinnans kropp och sexualitet nu och då. Klitoris genom historien och förändring i syn på preventivmedel och giftermål, kärlek och relationer.
 • Bild, Samhällskunskap: Mediegestaltning, könsroller och ideal i populärkultur och media
 • Matematik: Statistik över hatbrott, sexuella trakasserier i Sverige och världen.

Om filmen

Längd: 
11 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Martin Skogehall
Medverkande: 
Hans Olsson och Lena Lennerhed

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Min kropp och jag

I filmen Min kropp och jag belyser vi kroppen i relation till skönhetsideal, normen om funktionsfullkomlighet och föreställningar om manligt och kvinnligt. Temat behandlar även könsroller och ideal inom idrotten och dilemman som uppstår när normen utmanas eller bryts.

Funktionsnedsättningar, synliga och osynliga, glöms ofta bort i undervisningen och osynliggörs i populärkultur såväl som i läromedel. Som lärare är det viktigt att se hela människan, ingen person är sin funktionsnedsättning utan personen har en funktionsnedsättning. Inte heller är funktionsnedsättningen något en ska behöva definiera sig själv genom. 

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Bild, Historia, Svenska, Samhällskunskap, Biologi, Religionskunskap, Idrott och hälsa

"Jag och min kropp” kan fungera som ett startskott för att börja arbeta med området hälsa i bred bemärkelse. Motion och kost är viktiga delar av hälsan men här ges också möjligheten att diskutera relationer, jämställdhet, säkrare sex, kroppsideal, könsroller och funktionsnedsättning. 

Låt klassen starta en hälsoblogg. Ge eleverna i uppdrag att skriva texter och spela in sig själva där de talar om olika delar av den fysiska, psykiska och sociala hälsan. Nedan finner du exempel på ämnen som rör den fysiska, psykiska och sociala hälsan i olika ämnen. Eleverna väljer själva vinkel eller diskuterar fram detta i grupper.

 • Biologi 7-9: Alkohol, droger och sex, könssjukdomar och säkrare sexpraktiker, sociala relationer.
 • Samhälle 7-9: Jämställdhet och jämlikhet, hur ungdomar påverkas av heteronormen, skönhetsideal, sexism och sexuella trakasserier i skolan
 • Historia 7-9: Hur synen på hälsa har förändrats, hur möjligheten till sexuell hälsa och preventivmedel förbättrats under 1900- talet, hur synen på homo- och bisexuella och möjligheten att leva öppet förändrats under 1900- talet.
 • Religion 7-9: Stereotyper och könsroller, hur hälsan påverkas av att exkluderas på grund av en transidentitet eller sexuell läggning, Hur sex och lust formar identiteten och påverkar hälsan, sexism och sexuella trakasserier i skolan
 • Bild 7–9: Vilka ideal förmedlas i bilder och hur påverkar det ungdomars självbild
 • Idrott 7-9: Motions positiva inverkan på hälsan, kroppsideal, stereotypt manligt och kvinnligt motionerande eller idrottsutövande, funktionsnormer
 • Svenska 7-9: Muntlig och skriftlig kommunikation
  Material: Dator, http://sv.wordpress.org/ är en av många gratis bloggportaler, (Vid videoinspelnnig kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/)

Om filmen

Längd: 
10,5 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Anja Hirdman, Håkan Larsson och Olle Waller

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Klämd mellan två kulturer

I berättelsen Klämd mellan två kulturer får vi följa en kvinna som hjälper Maja att få ett nytt liv bortom sin kontrollerande familj, där hon själv kan välja sitt liv och partner. Berättelsen kan väcka tankeställare kring hur familjen formar identitet. Den kan också väcka tankar kring samhällsproblem som våld i nära relationer. 

* När vi i På tal om 6 talar om hedersproblematik, menar vi hot, våld och förtryck i hederns namn. Med heder menar vi den kontroll som riktas mot en person i familjen, släkten eller i en annan form av gemenskap på grund av den skam och vanära familjen/släkten/gemenskapen upplever sig ha drabbats av genom att någon medlem bryter mot de normer och regler som finns inom gruppen. Hedersproblematik är inte bundet till någon särskild religion, samhällsklass, land eller kulturell tillhörighet. Hedersproblematik bör ses som en global och religiöst obunden problematik.

En bra tumregel är att ha ett rättighetsperspektiv i undervisningen, då kan en allmänt tala om allas rättigheter utan att tala om specifika grupper och då riskerar att reproducera stereotypa bilder. Om du tycker det känns knepigt, ta då hjälp av dina kollegor eller ta kontakt med närmaste kvinnojour och bjud in dem att tala om ämnet i klassen. 

Ämnesövergripande övning

Övning för följande skolämnen: Historia, Samhällskunskap, Biologi

Ge eleverna i uppdrag att undersöka hur ”hederskulturen” såg ut i det svenska bondesamhället och vilka konsekvenser det fick. Eleverna redovisar genom att diskutera i grupper och gör sedan tillsammans ett kollage med förklarande texter och illustrationer.
Material: Dator, kurslitteratur, papper, penna, färgpennor, färgat papper

Om filmen

Längd: 
4,5 min
Produktion: 
Fitore Osmanaj
Speaker: 
Suzanna Mocevic
Medverkande: 
Katarina Rodopoulus

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Killen bredvid

Killen bredvid handlar om förälskelse, rätten att få vara den en är och beslutet att gifta sig med den en älskar. Filmen kan väcka tankar kring heteronormativitet och äktenskapets betydelse för identitetsskapandet. 

Kursplan

Centralt innehåll, Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
"Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet."

Diskussionsfrågor

 • Vad tänker du efter att ha sett kortfilmsberättelsen?

 • År 2009 fick Sverige en könsneutral äktenskapslagstiftning efter mycket och långt påverkansarbete. Likadant var det exempelvis med kvinnans rösträtt - efter långt kämpande och argumenterande fick vi allmän och lika rösträtt i Sverige. Nu tycker vi att det är konstigt att folk inte trodde kvinnor var intelligenta nog att rösta. Vilka sociala orättvisor tror du att vi i framtiden kommer att tycka är konstigt att vi accepterar nu?

 • Hur tror du att synen på äktenskap kommer att förändras under 2000-talet?

Övningsuppgifter

 • Låt eleverna undersöka hur äktenskapet har förändrats genom historien fram till idag. Ta hjälp av nedanstående frågor och komplettera med egna. Ge ungdomarna i uppdrag att göra en podcast, film eller skriftligt arbete kring hur äktenskapet förändrats genom 1900- talet i Sverige.

  • Har föräldrar valt partner åt sina barn?
  • Har kärlek alltid varit viktigt i äktenskap?
  • Skulle brudparet vara oskuld innan giftermålet?
  • Hur gifte sig fattiga/rika människor?
  • När blev alla kvinnor myndiga trots att de var gifta?
  • När blev det förbjudet att ha sex med sin fru mot hennes vilja?
  • Varför var det viktigt att vara oskuld innan äktenskapet i början av 1900- talet?
  • Har den traditionella bröllopsklänningen alltid varit vit?
  • När fick personer av samma kön gifta sig?
  • Vad är partnerskap?
  • När blev det vanligt med samboskap?
  • Vad är ett ”Stockholmsäktenskap”?
  • Kunde fattiga och rika människor gifta sig med varandra?
  • Vad hände om en inte gifte sig som kvinna respektive som man?
  • När blev det okej att börja tala öppet om sex innan äktenskapet?
   Material för Podcast: Dator, kurslitteratur, USB-mic, För PC gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.
   Material för film:Dator, kurslitteratur, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för Mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/
   Material för skriftligt arbete: Dator alt. kurslitteratur, pappet, penna

Om filmen

Längd: 
4,5 min
Produktion: 
Anna Sivertsson och Matilda Henningsson
Speaker: 
Joacim Benes

OBS! Filmen får ej användas i undervisning - enbart för påseende! Köp ett filmpaket med högupplösta filmer

Kärlek och relationer

I Kärlek och relationer diskuteras olika typer av relationer och hur normer och förväntningar påverkar synen på kärleksrelationer. Filmen presenterar olika relationsbildningar på ett likvärdigt sätt och vill bredda synen på kärlek och relationer och tar även upp vänskapsrelationer och kk-relationer.

När det i skolan talas om relationer är det viktigt att skapa ett inkluderande klimat där heteronormen utmanas och du som lärare bör därför påpeka att kärleken kan vara samkönad eller olikkönad, öppen eller monogam. 

Kursplan

Centralt innehåll: Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
"Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet." 

Diskussionsfrågor

 • Hur tror du det skulle vara att stanna hemma med barn och ta hand om hushållet istället för att jobba eller studera? Skulle du vilja leva så, varför eller varför inte? Hur stor roll spelar ekonomin?

 • På vilket sätt tror du det påverkar jämställdheten om en person är hemma med barn och tar hand om hushållet och en tjänar pengar?

 • Hur tror du synen på kärlek har förändrats genom historien?

Övningsuppgifter

 • För homo- och bisexuella personer har det historiskt varit svårt att få leva tillsammans med den en älskat av samma kön. Låt eleverna göra en podcast, kortfilm eller text och uppmärksamma år där homo- och bisexuella fått rättigheter att visa sin kärlek, ingå partnerskap, ingå äktenskap och bilda familj. På exempelvis rfsl.se går det att hitta information.
  Material för Podcast: Dator, USB-mic, För PC gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.
  Material för film: Dator, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/ 
  Material för skriftligt arbetet: Dator, ev kurslitteratur, penna, papper

 • Låt eleverna undersöka viktiga årtal kring kvinnors rättigheter så som exempelvis äganderätt, myndighet, rätten att säga nej till att ha sex med sin man och rätten att ansöka om skilsmässa. Diskutera sedan i grupper hur du tror det påverkade förhållandet mellan man och kvinna.
  Material: Dator, ev kurslitteratur, penna, papper

 • Låt eleverna undersöka hur samhället såg på ”oäkta barn” under första hälften av 1900-talet, vad hände med kvinnorna och hur bemöttes barnen i samhället? Hur såg samhället på sex innan äktenskapet? Låt eleverna spela in en podcast, tv-program eller rollspel på ämnet där en programledare bjuder in ”experter”. Grupperna skriver manus och samlar fakta tillsammans.
  Material för Podcast: Dator, ev kurslitteratur USB-mic, För PC gratisprogrammet Audacity som går att klippa i. För Mac finns Garageband där en också kan redigera.
  Material för film: Dator, ev kurslitteratur, kamera/mobiltelefon för inspelning, gratisprogrammet Movie Maker för PC och Imovie för mac. Gratis musik http://freemusicarchive.org/, http://www.freesound.org/ 
  Material för rollspel: Dator alt. kurslitteratur, penna, papper

Om filmen

Längd: 
10 min
Produktion: 
Belleville Film
Speaker: 
Agnes Forstenberg och Edvin Bredefeldt
Medverkande: 
Olle Waller och Saga Alm Mårtensson